راهنمای ارسال مقالات:

  1. مقالات ارسالی به این همایش، می‌بایست به یکی از زبان‌های فارسی یا انگلیسی و در قالب ورد با قلم BNazanin 12 در زبان فارسی و Times New Roman 12 در زبان انگلیسی باشند.
  2.  بیشینه تعداد کلمات مقاله، پنج‌هزار لغت می‌باشد. چکیده مقاله باید گویای ارتباط موضوعی با یکی از محورهای همایش باشد و شامل مساله اصلی، روش تحقیق مورد استفاده، نتیجه گیری و 5 تا 8 کلیدواژه باشد.
  3.  لازم است اسامی کامل همه نویسندگان، وابستگی دانشگاهی آنها شامل رشته و دانشگاه و مقطع تحصیلی یا تدریس و مرتبه علمی عضو هیات علمی، رایانامه همه نویسندگان و شماره همراه نویسنده مسئول باشد.
  4. مقالات ارسالی نباید قبلا در همایش های دیگر داخلی یا خارجی ارائه شده یا در مجلات علمی منتشر شده باشند.